Privacy statement

hoe we omgaan met jouw persoonsgegevens - financiële verantwoording

Buurthuis in de 3 Krone, gevestigd aan Oudegracht 227, 3511 NJ Utrecht, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens:

Stichting In de 3 Krone, Oudegracht 227, 3511 NJ Utrecht

Persoonsgegevens die wij verwerken

Buurthuis in de 3 Krone verwerkt je persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van onze diensten en/of omdat je deze gegevens zelf aan ons verstrekt.

Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

 • Voor- en achternaam
 • Adresgegevens
 • Telefoonnummer
 • E-mailadres

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als je er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via het contactformulier, dan verwijderen wij deze informatie.

Persoonsgegevens die worden verzameld door de verantwoordelijken van de activiteiten die in ons buurthuis plaatsvinden, valt buiten onze verantwoordelijkheid.  Deze gegevens worden ook niet met ons gedeeld.

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

Buurthuis In de 3 Krone verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

 • Het afhandelen van jouw betaling
 • Verzenden van onze nieuwsbrief en/of reclamefolder
 • Je te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren

Geautomatiseerde besluitvorming

Buurthuis In de 3 Krone neemt  niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

Buurthuis In de 3 Krone bewaart je persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld. Wij hanteren de volgende bewaartermijnen voor de volgende (categorieën) van persoonsgegevens:

Vrijwilligerslijsten

 • Naam, adres, telefoonnummer, e-mail
 • 2x per jaar update, niet meer actieve vrijwilligers worden direct verwijderd.
 • Computer buurthuis

Ontvangers nieuwsbrief

 • Naam, e-mail
 • Worden direct verwijderd bij afmelden.
 • Web provider

Contactgegevens huurders

 • Naam, e-mail, telefoonnr.
 • Update wanneer nodig, niet meer actieve huurders worden direct verwijderd.
 • Computer buurthuis.

Deelnemerslijsten maaltijden, variabeurs

 • Naam, e-mail, telefoonnr.
 • Volledige lijst na afloop van de activiteit verwijderd.
 • Computer buurthuis.

Delen van persoonsgegevens met derden

Buurthuis In de 3 Krone verstrekt uitsluitend aan derden en alleen als dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met jou of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

 Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

Buurthuis In de 3 Krone gebruikt geen cookies of vergelijkbare technieken.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door Buurthuis In de 3 Krone en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij ons een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die wij van jou beschikken in een computerbestand naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen.

Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van je persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens sturen naar contact@inde3krone.nl

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vragen wij jou een kopie van je identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie je pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van je privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op jouw verzoek .

Buurthuis in de 3 Krone wil je er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: klacht melden bij de AP

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

Buurthuis In de 3 Krone neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op via contact@inde3krone.nl

Contact

Gegevens

Stichting In de 3 Krone

KvK 58343695

Bank: NL72 TRIO 0197 6619 47

Adres

Oudegracht 227
3511 NJ Utrecht

 

Share This